Zoek
Filters
Close

Leveringsvoorwaarden

Bestellen bij Boxing Gear

Wij laten u graag kiezen uit een zo breed mogelijk aanbod artikelen.
Het is voor ons onmogelijk om ook alle artikelen in alle maten op voorraad te hebben.
Wij bestellen dan ook tweemaal per week onze voorraad artikelen.

Uiteraard hebben wij veel produkten uit voorraad leverbaar. Soms is het bestelde produkt ook al door ons besteld en onderweg. We leveren veel prodicten direct uit voorraad. Een bestellingkan echter ook wat later bezorgd worden. Zo kunt u kiezen uit veel meer verschillende merken en produkten dan welke winkel in Nederland!


U heeft, net als in elke 'gewone' winkel, garantie op de produkten.
Ook kunt u een maat ruilen of uw geld retour ontvangen wanneer een produkt niet naar wens is. (Zie voor alle gegevens onze leveringscondities & algemene voorwaarden verderop)

Om hygienische redenen is het alleen niet mogelijk om gebitsbeschermers, windsels, enkelkousjes of kruisbeschermers te ruilen of te retourneren.


Wij zijn het best bereikbaar via e-mail (info@boxinggear.nl). Daarbij is de correspondentie beter vast te leggen zodat u en wij altijd kunnen terugkijken op wat er besproken is.


Verzending Info

Betrokken partijen:
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Boxing Gear, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst:
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Boxing Gear langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is. (zie algemene voorwaarden)

Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Boxing Gear of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. (zie algemene voorwaarden)

Betalingsmethoden:
Boxing Gear accepteert verschillende betalingsmethoden. Bij betaling of overmaking per bank dient ter controle een telefoonnummer opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

Producten prijzen:
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden)

Levering:
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Boxing Gear wiens product(en) u hebt besteld. De levertijd bedraagt doorgaans tenminste 2 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. Wanneer een artikel niet op voorraad is wordt deze voor u besteld. De praktijk is dat daardoor de levertermijn kan oplopen naar 10 dagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De levertijd wordt gerekend vanaf de datum dat de betaling door Boxing Gear is ontvangen.

Zichttermijn:
Voor alle producten *(m.u.v. gebitsbeschermers, windsels, enkelkousjes en kruisbeschermers is het niet mogelijk deze te ruilen of te retourneren i.v.m. hygiëne) geldt dat zij binnen 10 werkdagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar Boxing Gear of kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Boxing Gear zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden.

Reclamatie:
Boxing Gear is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Boxing Gear het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid:
Boxing Gear is beperkt voorraadhoudend en daardoor deels verantwoordelijk voor het automatisch doorsturen van door u geplaatste bestellingen aan desbetreffende leverancier(s). Boxing Gear kan slechts voor een eventuele tekortkoming in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Boxing Gear wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Boxing Gear zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal duizend euro (€ 1.000,-). Aansprakelijkheid van Boxing Gear voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Boxing Gear geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Boxing Gear dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.